Chi tiết về Tác giả

Nam, Nguyễn Văn Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 23 (2018) - Bài viết
    09. ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH TRONG ĐIỀU VẼ ẢNH NGOẠI NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ
    Tóm tắt  PDF