Chi tiết về Tác giả

Khôi, Nguyễn Tuấn Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

  • S. 22 (2018) - Bài viết
    12. KIỂM TOÁN TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI HỐ DÙNG, XÃ ĐỒNG TÂN, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN
    Tóm tắt  PDF