Chi tiết về Tác giả

Hồng, Nguyễn Thị Thu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

  • S. 24 (2019) - Bài viết
    13. NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỔI MỚI SINH THÁI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA QUẢNG NGÃI
    Tóm tắt  PDF  PDF