Chi tiết về Tác giả

Loan, Nguyễn Thị Hồng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 22 (2018) - Bài viết
    11. MỘT SỐ THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN GIAN LẬN THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG
    Tóm tắt  PDF
  • S. 28 (2019) - Bài viết
    09. ỨNG DỤNG IoT VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
    Tóm tắt  PDF