Chi tiết về Tác giả

Yến, Nguyễn Thị Hải Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 22 (2018) - Bài viết
    08. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF