Chi tiết về Tác giả

Yến, Nguyễn Thị Cẩm Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Huế

  • S. 22 (2018) - Bài viết
    14. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHỢ AN CỰU, THÀNH PHỐ HUẾ
    Tóm tắt  PDF