Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Nguyễn Thị Bích Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 23 (2018) - Bài viết
    02. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC - HMS VÀ HEC - RAS ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HỒ CHỨA ĐẾN DÒNG CHẢY MÙA CẠN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN
    Tóm tắt  PDF