Chi tiết về Tác giả

Linh, Nguyễn Ngọc Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 28 (2019) - Bài viết
    16. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF