Chi tiết về Tác giả

Duy, Ngô Quang Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    15. YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN
    Tóm tắt  PDF