Chi tiết về Tác giả

Yến, Lương Thị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • S. 22 (2018) - Bài viết
    03. LƯỢNG GIÁ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIÁN TIẾP CỦA RỪNG NGẬP MẶN XUÂN THỦY, NAM ĐỊNH
    Tóm tắt  PDF