Chi tiết về Tác giả

Hiền, Lê Thị Thu Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • S. 24 (2019) - Bài viết
    11. XÁC LẬP LUẬN CỨ KHOA HỌC NHẰM HÀI HÒA MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VỚI SINH KẾ BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN, VẬN DỤNG VÀO KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CÙ LAO CHÀM - HỘI AN
    Tóm tắt  PDF