Chi tiết về Tác giả

Hằng, Lâm Thị Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 28 (2019) - Bài viết
    04. NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU G-C3N4 PHA TẠP VANADI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUẤY NHIỆT
    Tóm tắt  PDF