Chi tiết về Tác giả

Lương, Cao Văn Viện Tài nguyên và Môi trường biển, VAST

  • S. 26 (2019) - Bài viết
    04. HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG CỎ BIỂN TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM
    Tóm tắt  PDF