Chi tiết về Tác giả

Dương, Đỗ Văn Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 20 (2018) - Bài viết
    07. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỆ THỐNG TÍCH HỢP INS/GPS BẰNG CÁC THUẬT TOÁN ƯỚC LƯỢNG TRƠN
    Tóm tắt  PDF