Chi tiết về Tác giả

Hiền, Đỗ Thị Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 27 (2019) - Bài viết
    06. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+ CỦA ĐÁ ONG KHAI THÁC TẠI XÃ QUỲNH CHÂU, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN
    Tóm tắt  PDF