Chi tiết về Tác giả

Dũng, Đặng Văn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

  • S. 22 (2018) - Bài viết
    09. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CHI TIẾT CẤP ĐỘ RỦI RO DO NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG CÁI PHAN RANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN CẤP
    Tóm tắt  PDF