Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

08. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nguyễn Tiến Quang, Đàm Đăng Ninh

Tóm tắt


Sông Cả là một con sông liên quốc gia lớn ở vùng Bắc Trung Bộ, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sông Cả có lượng dòng chảy khá dồi dào nhưng phân bố không đều theo không gian và thời gian. Lượng nước trên các sông suối trên lưu vực tập trung chủ yếu vào mùa lũ, trong khi thiếu nước trái lại xuất hiện trong thời kỳ khan hiếm nguồn nước trong suốt mùa cạn. Nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá nguy cơ hạn thủy văn trong điều kiện hiện tại và biến đổi khí hậu dựa trên nguyên tắc cân bằng nước. Mô hình CROPWAT, MIKE NAM, MIKE HYDRO BASIN và ArcGIS được sử dụng chung cho tần suất cấp nước 75%, 85%, để xây dựng bản đồ nguy cơ hạn hán. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước được đánh giá dựa trên hai chỉ số đó là tần suất thiếu hụt (F%) và độ lớn thiếu hụt (D%). Kết quả nghiên cứu nguy cơ hán, thiếu nước cho thấy tình trạng thiếu nước trong giai đoạn hiện trạng tại các tiểu lưu vực điển hình như Diễn - Yên - Quỳnh (SC6), Nam - Hưng - Nghi (SC7), khu vực Nghi Xuân (SC11,…; với kịch bản RCP4.5 (2016 - 2035) cho thấy mức độ gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước trên lưu vực với việc xuất hiện một số lưu vực như lưu vực sông Giăng (SC4), lưu vực sông Ngàn Phố (SC9) tình trạng thiếu nước rất cao

Toàn văn: PDF