Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM

Lương Thanh Thạch, Nguyễn Thanh Tùng

Tóm tắt


Bài báo khoa học này, bằng thực nghiệm sẽ chỉ ra sự chênh lệch của giá trị độ cao chuẩn trong hệ triều trung bình và hệ triều 0 là rất đáng kể. Từ đó khuyến cáo cho công tác Đo đạc - Bản đồ trong việc khai thác, sử dụng các dữ liệu trắc địa ở các hệ triều khác nhau phải đưa về thống nhất trong hệ triều 0, điều này phù hợp với quy định bắt buộc của Hiệp hội trắc địa quốc tế.

Toàn văn: PDF