Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

03. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN

Trần Quốc Việt

Tóm tắt


Quy trình vận hành liên hồ chứa chứa trên lưu vực sông Sê San đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2018 có ý nghĩa thực tiễn, vai trò của dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa trong những năm qua. Qua đó, đã nêu bật những khó khăn, bất cập và thách thức của công tác dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa, nơi thượng nguồn những con sông ngắn, dốc, thiếu trạm quan trắc mưa.

Toàn văn: PDF