Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10. ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC VẬT PHÙ DU (PHYTOPLANKTON) VÙNG TRIỀU VEN BIỂN KHU VỰC TỪ VŨNG TÀU ĐẾN KIÊN GIANG

Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Hà Linh, Phan Thị Anh Đào

Tóm tắt


Hệ sinh thái ven biển cùng với thuỷ sinh vật là những hệ sinh thái có năng suất sinh học cao. Thực vật phù du (Phytoplankton) là sinh vật sản xuất trong lưới thức ăn của hệ sinh thái thủy vực và là nguồn cung cấp thức ăn trực tiếp cho nhiều loài động vật phù du và các loài thuỷ hải sản có giá trị kinh tế. Bài báo này trình bày kết quả đánh giá về đa dạng thực vật phù du nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho nuôi trồng thủy, hải sản và quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên ở khu vực ven biển từ Vũng Tàu đến Kiên Giang.

Toàn văn: PDF