Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

08. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ, THỬ NGHIỆM CHO KHU VỰC BẮC NINH, HẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG VÀ QUẢNG NINH

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí bằng công nghệ viễn thám và GIS, thử nghiệm cho khu vực 04 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Bắc Ninh. Kết quả nhận được cho thấy, phân bố hàm lượng PM 10 xác định từ ảnh vệ tinh có sự phù hợp với các giá trị tại các trạm đo. Trong giai đoạn 2011 - 2014, chất lượng không khí khu vực thử nghiệm có sự cải thiện rõ rệt. Kết quả nhận được trong nghiên cứu cung cấp thông tin giúp các nhà quản lý trong công tác giám sát, đánh giá diễn biến ô nhiễm không khí.

Toàn văn: PDF