Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 24 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

09. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT VÀNG MÃ XÃ SONG HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Phương Mai

Tóm tắt


Bài báo tập trung vào đánh giá hiện trạng môi trường nước tại làng nghề sản xuất vàng mã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tại 12 vị trí lấy mẫu nước mặt, 08 vị trí lấy mẫu nước ngầm và 06 vị trí lấy mẫu nước thải. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu TSS, COD, BOD5, NH4+, NO2- trong 12 mẫu nước mặt vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, đa số các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép. Có 4/10 chỉ tiêu trong 8 mẫu nước ngầm vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Trong các mẫu nước thải có các hợp chất hữu cơ, kim loại nặng và vi sinh vật vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT. Từ đó có thể nhận xét chất lượng nước tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang có dấu hiện bị ô nhiễm. Nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất quản lý và bảo vệ môi trường giúp địa phương có biện pháp khắc phục và cải thiện môi trường nước tại làng nghề.

Toàn văn: PDF