Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 22 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI TỈNH QUẢNG NINH

Bùi Thị Thanh Thủy

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng giảm phát thải khí nhà kính (CO2e) (KNK) của khu liên hợp xử lý chất thải rắn (bao gồm ủ vi sinh, đốt và chôn lấp) so với phương pháp chôn lấp hoàn toàn chất thải rắn tại Quảng Ninh mà cụ thể là khu liên hợp xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tại thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Hoành Bồ, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh theo điều chỉnh quy hoạch quản lý CTR Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát thải được ước tính theo mô hình IWM-2. Đây là mô hình được sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Tsukuba Nhật Bản và được phép sử dụng trong một số các nghiên cứu phi lợi nhuận. Phát thải KNK được đánh giá dựa vào phát thải CO2 và CH4 sau đó quy về CO2e. Số liệu được ước tính trong vòng 5 năm từ năm 2016 - 2020. Với kịch bản chôn lấp hoàn toàn CTR, tổng phát thải KNK trong 5 năm được ước tính là 528.983 tấn CO2e. Với kịch bản sử dụng khu liên hợp xử lý CTR, tổng phát thải KNK trong 5 năm được ước tính là 308.957 tấn CO2e. Như vậy, nhìn vào kết quả nghiên cứu có thể thấy rằng, sử dụng khu liên hợp xử lý CTR sẽ giảm được phát thải KNK so với phương pháp chôn lấp hoàn toàn như hiện nay

Toàn văn: PDF