Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 22 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

08. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Anh Tuấn

Tóm tắt


Trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, việc chuyển dịch đất đai là nhu cầu tất yếu, phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa cho mỗi địa phương và cả nước. Quá trình này một mặt thúc đẩy, đồng thời cần chú trọng vào giải quyết các vấn đề nảy sinh và hệ lụy của quá trình chuyển dịch đất đai. Vì vậy, vấn đề cấp thiết cần được nghiên cứu trong quá trình chuyển dịch đất đai là giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước và các bên có liên quan như người dân, chủ đầu tư,... và duy trì được nội lực của nguồn tài nguyên đất đai. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Toàn văn: PDF