Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Mạnh Cường

Tóm tắt


Môi trường đầu tư dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là vấn đề nóng trong
nhiều năm qua tại Việt Nam, chính quyền các cấp nỗ lực cải thiện nhưng giá trị thực
sự cho các doanh nghiệp còn gây nhiều tranh luận. Qua việc phân tích, tổng hợp
thực tiễn giai đoạn 2012-2017, nghiên cứu cho thấy mặc dù môi trường đầu tư có
nhiều chuyển biến tích cực nhưng đồng thời cũng còn nhiều khía cạnh cần hoàn
thiện nếu muốn thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư mạnh mẽ, cụ thể
như: 1) Nhiều chính sách, chương trình ưu đãi từ chính phủ, chính quyền địa
phương còn xa rời khả năng tiếp cận và thụ hưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa; 2)
Thiếu hiệu quả trong việc khơi thông nguồn vốn đầu tư; 3) Định hướng và hỗ trợ thị
trường đầu ra còn yếu; 4) Thứ tư, chính sách đào tạo, cung cấp và sử dụng lao động
chưa theo kịp thực tế; 5) Trình độ khoa học công nghệ thấp.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009