Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VỀ MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC HỆ MÁY MÓC ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ CÓ LẮP GỐI GIẢM DAO ĐỘNG

Đào Duy Trung

Tóm tắt


Vấn đề nghiên cứu nâng cao độ tin cậy làm việc của các máy móc, thiết bị
chuyên dùng đặt trên phương tiện cơ giới đường bộ chịu tác động rung động đã
được nhiều nước trên thế giới quan tâm và nghiên cứu. Một số kết quả nghiên
cứu được công bố gần đây đã minh chứng hướng nghiên cứu giảm dao động
bằng phương pháp cách ly, điều khiển tích cực đem lại hiệu quả cao, phù hợp để
đạt được các chỉ tiêu ổn định cho trang thiết bị trên phương tiện cơ giới này. Bài
báo này trình bày kết quả xây dựng công cụ phân tích dao động của trên phương
tiện cơ giới gắn gối cách ly dao động, làm cơ sở tính toán, thiết kế gối giảm chấn
điện từ nhằm giảm dao động trên phương tiện cơ giới này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009