Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THĂM DÒ KHẢ NĂNG TUYỂN NỔI QUẶNG ĐỒNG NIKEN CAO BẰNG

Phạm Đức Thắng, Nguyễn Trung Kiên, Hồ Ngọc Hùng, Đỗ Hồng Việt

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thăm dò khả năng tuyển nổi quặng
đồng niken Cao Bằng với hàm lượng quặng nguyên khai Ni = 1,18%,
Cu = 0,89%. Đã xác định được chế độ tuyển hợp lý: Độ mịn nghiền 83,94% cấp
hạt -0,074mm; hàm lượng R/L= 30%; môi trường tuyển pH: 8; thuốc kích động
Na2S: 400g/t; thuốc tập hợp butyl xantat: 350g/t; thuốc tạo bọt dầu thông:
100g/t. Kết quả thí nghiệm thu được quặng tinh có hàm lượng Ni = 7,04%,
Cu = 3,49%, tương ứng với thực thu kim loại Ni = 80,96%, Cu = 53,21%.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009