Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH MÀU MẶT NGƯỜI BỞI SVD CỦA DCT TRONG MIỀN LOGARIT ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI

Nguyễn Nam Phúc, Nguyễn Hữu Thung, Hà Hữu Huy

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một phương pháp cân bằng ánh sáng
hữu hiệu để nâng cao chất lượng ảnh mặt người trong không gian màu RGB ứng
dụng trong nhận dạng mặt người. Trước tiên, ảnh mặt người trong không gian
màu RGB được phân tách thành ba kênh màu và tham chiếu Gaussian được biến
đổi sang miền logarit. Sau đó sử dụng biến đổi Cosin rời rạc để xác định các thành
phần tần số thấp mang thông tin độ sáng của ảnh mặt người. Các hệ số bù sáng
tương ứng với ba kênh màu RGB sẽ được tính toán một cách tự động thông qua tỉ
lệ các giá trị riêng lớn nhất của các ma trận hệ số biến đổi Cosin rời rạc, tần số
thấp của ba kênh màu và tham chiếu Gaussian. Kết quả thử nghiệm trên hai bộ
cơ sở dữ liệu màu nổi tiếng CMU-PIE và FERET cho thấy, ảnh khuôn mặt người thu
được không chỉ rõ hơn, lấy lại được màu da người tự nhiên, ứng dụng rất nhiều
trong lĩnh vực thị giác máy tính, mà còn nâng cao được hiệu suất của hệ thống
nhận dạng mặt người, tốt hơn các phương pháp hiện nay như ASVD và TSVD.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009