Chi tiết về Tác giả

Châu, Vũ Quỳnh

  • S. 11 (2007) - Bia
    Thực trạng mức độ thực hiện các công việc trong gia đình của học sinh trung học cơ sở
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2007) - Bia
    Học sinh trung học cơ sở với việc thực hiện các công việc ở trường, lớp, trong nhóm bạn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP