Chi tiết về Tác giả

Cúc, Văn Thị Kim Viện khoa học xã hội Việt Nam

  • S. 8 (2007) - Bia
    ảnh hưởng của biểu tượng về đứa con tới quan hệ hôn nhân của bố mẹ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP