Chi tiết về Tác giả

Chí, Võ Thị Minh Đại học sư phạm Hà Nội

  • S. 8 (2007) - Bia
    Rèn kỹ năng thực hành công việc cho học sinh ở bậc tiểu học- vấn đề cần được chú ý hơn trong các nhà trường hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP