Chi tiết về Tác giả

Công, Trần Văn

  • S. 4 (2009) - Bia
    Quy trình nghiên cứu trong tâm lý học ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu như thế nào
    Tóm tắt  PDF
  • S. 11 (2009) - Bia
    Bị bắt nạt với bạn cùng lứa và mối liên hệ với nhận thức bản thân, trầm cảm ở học sinh phổ thông
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP