Chi tiết về Tác giả

Châu, Trần Anh

 • S. 8 (2008) - Bia
  Tác động của một số đặc điểm nhân cách đến động cơ thành đạt của thanh niên
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2009) - Bia
  Đánh giá về các chính sách của Nhà nước đối với người công nhân
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2010) - Bia
  Việc thực hiện các chính sách của nhà nước đối với công nhân ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP