Chi tiết về Tác giả

Cát Tường, Nguyễn Phước Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế

  • S. 3 (2012) - Bia
    MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁCH ỨNG PHÓ VỚI STRESS VÀ TINH THẦN LẠC QUAN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP