Chi tiết về Tác giả

Uẩn, Nguyễn Quang

 • S. 2 (2008) - Bia
  Hệ thống động lực tâm lý ảnh hưởng tới quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2008) - Bia
  Khái niệm kỹ năng sống xét theo góc độ tâm lý học
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2010) - Bia
  Bước đầu tìm hiểu khó khăn và biểu hiện vượt khó của người khuyết tật vận động để tiến tới xây dựng chỉ số vượt khó (AQ) của người khuyết tật vận động
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP