Chi tiết về Tác giả

Công, Lê Minh Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 9 (2012) - Bia
    ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP NHẬN THỨC HÀNH VI ĐIỀU TRỊ NĂM TRƯỜNG HỢP NGHIỆN INTERNET
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP