Chi tiết về Tác giả

Công, Lê Minh

  • S. 2 (2010) - Bia
    Phối hợp liệu pháp tâm lý trong điều trị một trường hợp nghiện game online
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP