Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Mai Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn

  • S. 5 (2012) - Bia
    PHỨC CẢM Ơ-ĐÍP Ở TRẺ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MỘT TRẺ TRAI 7 TUỔI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP