Chi tiết về Tác giả

Cơ, Bùi Văn

  • S. 3 (2010) - Bia
    Một số tác động tâm lý của địch nhằm chi phối tính tích cực của ý thức quân nhân hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP