S. 2 (2008)

Mục lục

Bia

Hệ thống động lực tâm lý ảnh hưởng tới quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Uẩn 1-10
Nhu cầu học ngoại ngữ ở trường Trung học phổ thông những năm đổi mới tại một số tỉnh thành Đồng bằng Bắc Bộ Tóm tắt PDF
Trần Hữu Luyến 11-17
Giám sát sinh viên thực tập: một công việc có tính chuyên nghiệp Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Đức 18-24
Đánh giá của người dân ven đô về những lợi ích và bất cập của đô thị hoá Tóm tắt PDF
Lã Thu Thuỷ 25-31
Thực trạng về bầu không khí tâm lý trong gia đình của người chưa thành niên phạm tội Tóm tắt PDF
Đặng Thanh Nga 32-35
Động cơ nghiên cứu khoa học của sinh viên: tác động từ giá trị văn hoá truyền thống Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Bắc 36-41
Thực trạng mức độ thích ứng với hoạt động học tập củaThực trạng mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên hệ cao đẳng trường đại học công nghiệp Hà nội sinh viên hệ cao đẳng trường đại học công nghiệp Hà nội Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thanh Mai 42-46
Một số khó khăn tâm lý trong hoạt động học ngoại ngữ của sinh viên những năm đầu ở trường ĐHNN- ĐHQG Hà nội Tóm tắt PDF
Đặng Thị Lan 53-58
Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường CĐSP Quảng Trị Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Bình 59-63


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP