Tạp chí Tâm lý học, S. 5 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ý kiến nhận xét và thái độ của cán bộ nghiên cứu đối với thu nhập của họ

Nguyễn Thị Hoa

Tóm tắt


Qua việc tìm hiểu ý kiến nhận xét và thái độ của cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc hai viện lớn. Tác giả mong muốn phát hiện những bất cập cụ thể trong chế độ tiền lương, tìm hiểu ý kiến và tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có những kiến nghị xác đáng, kịp thời cho việc điều chỉnh chính sách tiền lương. Nghiên cứu cho thấy phần lớn cán bộ nghiên cứu khoa học tham gia nhiều hoạt động chuyên môn khác nhau để có thêm thu nhập bổ xung vào lương. Tuy nhiên họ vẫn không cảm thấy hài lòng với mức thu nhập, không ít người phải làm những công việc không liên quan đến chuyên môn để có thêm thu nhập.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP