Tạp chí Tâm lý học, S. 4 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ảnh hưởng của việc sử dụng màu sắc trong sách giáo khoa sinh học lớp 10 đến hoạt động nhận thức của học sinh

Nguyễn Thị Hải Thiện

Tóm tắt


ảnh hưởng của màu sắc đối với quá trình nhận thức được xem xét qua 3 tiêu chí số lượng, chất lượng và tôc độ tiến hành các quá trình nhận thức. Tác giả đã so sánh sự khác nhau về ảnh hưởng của màu không sắc và màu có sắc đối với các quá trình nhận thức của học sinh trước và sau thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu các bước đầu cho phép kết luận: Màu sắc trong sách giáo khoa ảnh hưởng đến hoạt động nhận thức của học sinh. Đối với học sinh PTTH, yếu tố màu sắc không quyết định chất lượng của các quá trình nhận thức nhưng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành và góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình nhận thức nếu được sử dụng một cách hợp lý.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP