Tạp chí Tâm lý học, S. 12 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Người cán bộ chính trị và vấn đề xây dựng các tập thể quân nhân

Ngô Minh Tuấn

Tóm tắt


Bài viết về vấn đề xây dựng các tập thể quân nhân của người cán bộ chính trị. Để xây dựng được tập thể người cán bộ cần phải: Chú trọng giả quyết hài hoà các quan hệ lợi ích trong tập thể, Hình thành những thói quen hoạt động phù hợp với tập thể, Phát triển tinh thần hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Chủ động thiết lập mối quan hệ tích cực với các đơn vị bạn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP