Tạp chí Tâm lý học, S. 6 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ảnh hưởng của tâm lý dòng họ đến sự phát triển kinh tế- xã hội của dân tộc Mông

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tóm tắt


Bài viết nêu lên vấn đề sau: Vai trò của dòng họ với việc xây dựng tính cố kết của cộng đồng người Mông, vai trò của dòng họ với việc giữ gìn và giáo dục các chuẩn mực truyền thống, vai trò của dòng họ trong việc phổ biến kinh nghiệm sản xuất, sự liên kết, hợp tác giữa các dòng họ

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP