Tạp chí Tâm lý học, S. 9 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ứng xử của nàng dâu với mẹ chồng

Lê Thị Bừng

Tóm tắt


Qua nghiên cứu cho thấy đa số nàng dâu có sự lựa chọn đúng đắn về cách ứng xử phù hợp và chưa phù hợp trong mỗi tình huống cụ thể. Về nhận thức đa số nàng dâu có sự lựa chọn cách ứng xử khéo léo, tế nhị nhưng trong việc giải quyết tình huống thực tế thì các nàng dâu còn lúng túng, thậm chí mâu thuẫn giữa nhận thức và thái độ, hành viTạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP