Tạp chí Tâm lý học, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng đào tạo tham vấn tại các cơ sở cung ứng dịch vụ trợ giúp tâm lý

Trần Thị Minh Đức

Tóm tắt


Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày về nhu cầu và các hình thức nâng cao chuyên môn của các cơ sở cung ứng dịch vụ trợ giúp tâm lý ở Hà nội, cũng như xem xét hiệu quả và những tồn đọng của các hoạt động nâng cao chuyên môn này

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP