Tạp chí Tâm lý học, S. 6 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ứng xử của ông bà trong việc giáo dục con trẻ qua đánh giá của các con trưởng thành

Lê Văn Hảo

Tóm tắt


Bài viết phân tích đề cập đến sự tham gia của ông bà vào quá trình giáo dục con cái, cách thức, lĩnh vực mà họ thường làm cũng như thái độ của con cái trưởng thành đối với việc ông bà dạy dỗ các con của họ. Tất cả các thông tin này đều thể hiện qua sự đánh già của những người con đã trưởng thành. Qua nghiên cứu cho thấy xu thế gia đình hạt nhân ngày càng tăng, khi tỷ lệ gia đình 3 thế hệ trở lên bị thu hẹp thì sự tham gia của ông bà vào việc trực tiếp giáo dục con cháu sẽ giảm    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP