Tạp chí Tâm lý học, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Động cơ nghiên cứu khoa học của sinh viên: tác động từ giá trị văn hoá truyền thống

Nguyễn Văn Bắc

Tóm tắt


Bài viết này dựa trên quan điểm cho rằng động cơ của hành vi phải được xem xét trong ngữ cảnh văn hóa xã hội mà ở đó hành vi được thực hiện. Từ cách nhìn nhận này, dựa trên việc phân tích lịch sử nghiên cứu vấn đề liên quan, bài viết chỉ ra sự cần thiết trong việc nghiên cứu những tác động của các yếu tố văn hoá lên động cơ học tập của các yếu tố văn hoá lên động cơ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời đề cập đến một số tác động tiêu cực của gía trị văn hoá truyền thống    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP