Tạp chí Tâm lý học, S. 10 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ý chí trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Tâm lý học, trường Đại học KHXH và nhân văn

Nguyễn Văn Lượt

Tóm tắt


Nghiên cứu cho thấy sinh viên khoa tâm lý học đã lựa chọn động cơ nghiên cứu khoa học đúng đắn. Các khó khăn mà sinh viên gặp phải trong hoạt động nghiên cứu khoa học chủ yếu là các khó khăn về phía chủ thể sinh viên, các khó khăn từ phía khách quan có ít sinh viên gặp phải. Sinh viên đã cố gắng, nỗ lực khắc phục các khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình tham gia nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên sự nỗ lực đó còn ở mức trung bình. Sinh viên ý thức rất rõ mục đích, động cơ nghiên cứu khoa học của bản thân, các khó khăn mà họ gặp phải trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nhưng họ chưa thường xuyên tiến hành các hành động ý chí để vượt qua các khó khăn đó

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP