Tạp chí Tâm lý học, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA GIẢNG VIÊN ĐẾN SINH VIÊN TRONG LỚP HỌC

Hoàng Mộc Lan

Tóm tắt


Nghiên cứu khảo sát vê ảnh hưởng của giảng viên đến sinh viên trong lớp môn học đào tạo theo tín chỉ tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Ngoại thương Hà Nội trong năm học 2010-2011. Nghiên cứu cho thấy tính chất chủ quan trong tri giác và đánh giá của sinh viên về giảng viên khi lên lớp. Những giảng viên được sinh viên đánh giá cao về năng lực giảng dạy và có sự tương tác tích cực với sinh viên trên lớp tạo ra hứng thú nghe giảng và sự tích cực học tập cao ở sinh viên. Sự tác động của giảng viên đến sinh viên giảm đi ở những lớp có số lượng lớn sinh viên từ nhiều ngành nghề.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP